Các điều khoản và điều kiện

bannerAbout

Các điều khoản và điều kiện

Thỏa thuận này bao gồm các điều khoản và điều kiện để sử dụng WELLDONE ELECTRONICS LTD.Trang web Internet.Như được sử dụng trong Thỏa thuận này: (i) "chúng tôi", "chúng tôi" hoặc "của chúng tôi" đề cập đến WELLDONE ELECTRONICS LTD;(ii) "bạn" hoặc "của bạn" đề cập đến cá nhân hoặc tổ chức sử dụng "Trang web Internet; (iii)" Trang web Internet "đề cập đến tất cả các trang có thể xem (bao gồm tiêu đề trang, đồ họa tùy chỉnh, biểu tượng nút, liên kết và văn bản) , mã chương trình cơ bản, và các dịch vụ và tài liệu đi kèm của trang web này; và (iv) "Đối tác" đề cập đến pháp nhân bên thứ ba mà WELLDONE ELECTRONICS LTD. đã tạo ra phiên bản của Trang web này hoặc người được WELLDONE ELECTRONICS LTD. đã ủy quyền để liên kết đến Trang web này hoặc với người mà WELLDONE ELECTRONICS LTD. điều kiện và tuân thủ tất cả các luật và quy định hiện hành.
 

1. Người được cấp phép sử dụng

Chúng tôi cấp cho bạn giấy phép có giới hạn, không độc quyền, không thể chuyển nhượng, có thể thu hồi để sử dụng Trang web chỉ để quản lý quy trình mua hàng của bạn, bao gồm xem, yêu cầu, phê duyệt và đặt hàng sản phẩm cho chính bạn hoặc thay mặt cho công ty của bạn.Với tư cách là người được cấp phép của Trang web, bạn không được thuê, cho thuê, cấp quyền lợi bảo mật hoặc chuyển giao bất kỳ quyền nào bạn có trong việc sử dụng Trang web này.Ngoài ra, bạn không được phép bán lại các dịch vụ quản lý và xử lý mua hàng của Trang web Internet này.
 

2. Không có Bảo hành / Tuyên bố từ chối trách nhiệm

CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ WELLDONE.và các đối tác của nó không đảm bảo rằng việc sử dụng trang web của bạn sẽ không bị gián đoạn, các thông điệp hoặc yêu cầu sẽ được gửi đi, hoặc hoạt động của trang Internet sẽ không có lỗi hoặc an toàn.Ngoài ra, các cơ chế bảo mật được thực hiện bởi WELLDONE ELECTRONICS LTD.và các đối tác của nó có thể có những hạn chế cố hữu, và bạn phải tự xác định rằng trang Internet đáp ứng đầy đủ các yêu cầu của bạn.CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ WELLDONE.và các đối tác của nó không chịu trách nhiệm về dữ liệu của bạn cho dù nằm trên máy chủ của chúng tôi hay của bạn.
Bạn phải chịu trách nhiệm cho tất cả việc sử dụng tài khoản của mình và duy trì tính bảo mật của mật khẩu và thông tin của bạn.Chúng tôi không khuyến khích bạn chia sẻ mật khẩu và số tài khoản của mình với bất kỳ ai;bất kỳ chia sẻ nào như vậy sẽ hoàn toàn do bạn tự chịu rủi ro.Theo đó, bạn nên chọn một mật khẩu duy nhất, không rõ ràng và thay đổi mật khẩu thường xuyên.
CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ WELLDONE.Trang web Internet và nội dung của nó được cung cấp "nguyên trạng" và WELLDONE ELECTRONICS LTD.và các đối tác của nó không tuyên bố hoặc bảo đảm dưới bất kỳ hình thức nào đối với trang web này, nội dung của nó hoặc bất kỳ sản phẩm nào.CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ WELLDONE.và các Đối tác của nó theo đây từ chối rõ ràng tất cả các bảo đảm, dù rõ ràng hay ngụ ý, về khả năng bán được, tính phù hợp cho một mục đích cụ thể hoặc không vi phạm.Tuyên bố từ chối trách nhiệm này của WELLDONE ELECTRONICS LTD.và các Đối tác của nó sẽ không ảnh hưởng đến bảo hành của nhà sản xuất, nếu có, sẽ được chuyển cho bạn.WELLDONE ELECTRONICS LTD., Đối tác, nhà cung cấp và người bán lại của nó sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ thiệt hại trực tiếp, gián tiếp, đặc biệt, ngẫu nhiên hoặc do hậu quả nào (bao gồm, nhưng không giới hạn, thiệt hại do mất doanh thu, mất lợi nhuận, gián đoạn kinh doanh, mất thông tin hoặc dữ liệu, gián đoạn máy tính và những thứ tương tự) hoặc chi phí mua hàng hóa hoặc dịch vụ thay thế phát sinh từ hoặc liên quan đến việc sử dụng sản phẩm hoặc việc sử dụng hoặc không thể sử dụng trang web này, ngay cả khi WELLDONE ELECTRONICS LTD.và / hoặc các Đối tác của nó sẽ được thông báo về khả năng xảy ra những thiệt hại như vậy, hoặc đối với bất kỳ khiếu nại nào của bất kỳ bên nào khác.CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ WELLDONE.và các Đối tác của nó không đại diện hoặc đảm bảo rằng thông tin được cung cấp trên trang Internet này là chính xác, đầy đủ hoặc mới nhất.Những giới hạn này sẽ vẫn tồn tại sau bất kỳ sự chấm dứt nào của thỏa thuận này.
 

3. Tiêu đề

Tất cả quyền sở hữu, quyền sở hữu và quyền sở hữu trí tuệ trên Trang web sẽ vẫn thuộc về WELLDONE ELECTRONICS LTD., Đối tác và / hoặc các nhà cung cấp của nó.Luật bản quyền và các hiệp ước bảo vệ Trang web này và bạn sẽ không xóa bất kỳ thông báo hoặc nhãn độc quyền nào trên Trang web.Thông qua việc sử dụng Trang web này, không có quyền sở hữu trí tuệ nào được chuyển giao cho bạn.
 

4. Nâng cấp

CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ WELLDONE.và các Đối tác của mình có quyền cập nhật và nâng cấp Trang web theo quyết định riêng của chúng tôi mà không cần thông báo cho bạn, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc thay đổi chức năng, giao diện người dùng, thủ tục, tài liệu hoặc bất kỳ điều khoản và điều kiện nào của Thỏa thuận này.CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ WELLDONE.hơn nữa bảo lưu quyền sửa đổi bất kỳ điều khoản và điều kiện nào trong tài liệu này và trong các chính sách bằng cách đăng chúng trên Trang web Internet.Nếu bạn không thể chấp nhận bất kỳ cập nhật, nâng cấp hoặc sửa đổi nào, thì cách duy nhất của bạn là ngừng sử dụng trang web của bạn.Việc bạn tiếp tục sử dụng trang web sau bất kỳ thay đổi nào trên trang web của chúng tôi hoặc đăng một thỏa thuận mới trên trang web của chúng tôi sẽ cấu thành một sự chấp nhận ràng buộc đối với thay đổi.
 

5. Cấm chống sửa đổi

Theo giấy phép nêu trên, bạn bị cấm sửa đổi, dịch, biên dịch lại, tháo rời hoặc thiết kế ngược hoặc cố gắng lấy mã nguồn cho hoạt động của Trang Web hoặc tạo WELLDONE ELECTRONICS LTD.dựa trên Trang Internet hoặc các phần của Trang Internet.Đối với các mục đích của Thỏa thuận này, "kỹ thuật đảo ngược" có nghĩa là kiểm tra hoặc phân tích phần mềm Trang web Internet để xác định mã nguồn, cấu trúc, tổ chức, thiết kế nội bộ, thuật toán hoặc thiết bị mã hóa của nó.
 

6. Chấm dứt

Giấy phép này sẽ tự động chấm dứt khi chúng tôi thông báo cho bạn nếu bạn không tuân thủ các điều khoản và điều kiện được mô tả ở đây.CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ WELLDONE.có quyền chấm dứt giấy phép của bất kỳ người dùng nào bất kỳ lúc nào vì bất kỳ lý do nào hoặc không.Việc chấm dứt đó có thể chỉ dựa trên quyết định của WELLDONE ELECTRONICS LTD.và / hoặc các Đối tác của nó.
 

7. Tuyên bố từ chối trách nhiệm khác

CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ WELLDONE.và các Đối tác của họ sẽ không chịu trách nhiệm hoặc có nghĩa vụ đối với bạn về bất kỳ sự chậm trễ hoặc không thực hiện theo Thỏa thuận này nếu sự chậm trễ hoặc thất bại đó là do cháy, nổ, tranh chấp lao động, động đất, thương vong hoặc tai nạn, thiếu hoặc hỏng phương tiện vận chuyển và / hoặc dịch vụ, thiếu hoặc hỏng các cơ sở viễn thông và / hoặc các dịch vụ bao gồm dịch vụ Internet, dịch bệnh, lũ lụt, hạn hán, hoặc do chiến tranh, cách mạng, bạo loạn dân sự, phong tỏa hoặc cấm vận, hành động của Chúa, bất kỳ khả năng nào có được bất kỳ giấy phép cần thiết nào hoặc ủy quyền, hoặc theo lý do của bất kỳ luật, tuyên bố, quy định, sắc lệnh, yêu cầu hoặc yêu cầu của bất kỳ chính phủ nào hoặc bởi bất kỳ lý do nào khác, cho dù tương tự hoặc khác với những điều đã liệt kê, nằm ngoài sự kiểm soát hợp lý của WELLDONE ELECTRONICS LTD.và các Đối tác của nó.
Thỏa thuận này đại diện cho thỏa thuận hoàn chỉnh liên quan đến giấy phép này và chỉ có thể được sửa đổi bằng văn bản sửa đổi được thực hiện bởi cả hai bên.
Nếu bất kỳ điều khoản nào của Thỏa thuận này được coi là không thể thực thi, thì điều khoản đó sẽ chỉ được cải cách trong phạm vi cần thiết để khiến nó có thể thực thi được.
Bạn tuyên bố và đảm bảo rằng, với tư cách là cá nhân đồng ý theo phương thức điện tử với các điều khoản của Thỏa thuận này, bạn được ủy quyền và trao quyền để đồng ý với Thỏa thuận này thay mặt cho bản thân và bất kỳ tổ chức nào mà bạn muốn đại diện.